Όροι Εγγύησης

Όλα τα εργαλεία καλύπτονται από εγγυήσεις σύμφωνα με τους νόμους της Ευρωπαϊκής

ένωσης της επίσημης αντιπροσωπίας και διαφοροποιείται ανάλογα με τον κατασκευαστή

Προϋποθέσεις για την έγκριση της αίτησης εγγυήσεως είναι:

1. Απόδειξη - Ημερομηνία αγοράς

Για να εγκριθεί η αίτηση εγγύησης απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προσκόμιση
της αυθεντικής απόδειξης / τιμολόγιο αγοράς του πελάτη. Στην απόδειξη αγοράς θα
πρέπει να αναγράφετε η πλήρης διεύθυνση του εμπόρου, η ημερομηνία αγοράς και ο
τύπος του εργαλείου ή ο αριθμός παραγωγής του.

2. Σωστή χρήση του προϊόντος και τήρηση της οδηγίας χρήσης

Τα προϊόντα των κατασκευαστών μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν για
συγκεκριμένη χρήση. Εάν δεν τηρηθούν οι οδηγίες χρήσης ή εάν χρησιμοποιηθούν
ακατάλληλα εξαρτήματα δεν ισχύει η εγγύηση. Οι βλάβες οι οποίες προέκυψαν από
λανθασμένη χρήση δεν αναγνωρίζονται στην εγγύηση.

3. Συντήρηση και καθαρισμός

Το εργαλείο θα πρέπει να καθαρίζεται και να συντηρείται τακτικά. Εάν το εργαλείο
ανοιχτεί από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, παύει να ισχύει η εγγύηση. Η συντήρηση
και ο καθαρισμός δεν συμπεριλαμβάνονται στη εγγύηση.

4. Αυθεντικά ανταλλακτικά

Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά και εξαρτήματα. Η
χρήση μη αυθεντικών ανταλλακτικών μπορεί να προκαλέσει βλάβη του εργαλείου και
να αυξήσει την πιθανότητα ενός εργατικού ατυχήματος για τα οποία καμία ευθύνη
δεν μπορεί να φέρει ο κατασκευαστής.

5. Αναλώσιμα ανταλλακτικά

Τα αναλώσιμα ανταλλακτικά δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Αναλώσιμα
ανταλλακτικά είναι: κάρβουνακια, ρουλεμάν, διακόπτες, καλώδια και τσιμούχες. Για
περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στους κατασκευαστές και ενημερωθείτε για
τους όρους εγγύησης.